Re: [新聞] 九頭身正妹警 被爆違規調涼缺 at Gossiping

熱度資訊

由 CMPunk 發佈分享連結
找一下新聞

這女警去年jo有上新聞惹 o'_'o

https://udn.com/news/story/7320/3354638

https://i.imgur.com/rISNyDW.jpg
https://i.imgur.com/j7y92Lb.jpg
https://i.imgur.com/Eka9Bh6.jpg
https://i.imgur.com/A2OGb39.jpg
九頭身? o'_'o 硬擠一下7頭身還差不多好嗎 o'_'o 不過看影片 這口條還蠻普der o'_'o -- 我們的世界很大很大 他們的世界只有我們 --

網友評論