Re: [新聞] 台海若爆發戰爭 共軍中將囂張嗆:幾周就 at Gossiping

熱度資訊

由 chris44099 發佈分享連結
欲來緊來啦,恁爸尻川洗予清氣等你。

規工就佇遐練痟話、畫虎膦,敢若真的咧,恁爸就是看恁無點啦。

學人戰爭,恁是有啥物才調欲佮人相戰?

恁高層的錢攏佇美國遮,人隨時會當共錢攏扣起來,看你戰一箍芋仔番薯。


--

網友評論